?

Log in

No account? Create an account
Nova komunumo: tabulludoj - Go-Ludantoj [entries|archive|friends|userinfo]
Go-Ludantoj

[ website | Interaktiva Vojo al Goo ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Nova komunumo: tabulludoj [Aug. 29th, 2006|08:57 am]
Go-Ludantoj

goludo

[amuzulo]
Mi petas ke oni ne plu afiŝu ĉi tie, sed anstataŭe afiŝu viajn blogerojn pri goo ĉe tabulludoj. Mi lasos ĉi tiun komunumon ĉi tie por la arkivo.
linkReply