?

Log in

No account? Create an account
ĉu iu iros al la eŭropa gokongreso en aŭstrio? - Go-Ludantoj [entries|archive|friends|userinfo]
Go-Ludantoj

[ website | Interaktiva Vojo al Goo ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

ĉu iu iros al la eŭropa gokongreso en aŭstrio? [May. 24th, 2007|10:24 am]
Go-Ludantoj

goludo

[goulo]
http://egc2007.goverband.at/
Ĉu iu alia Esperantisto iros? Mi pripensas iri.
linkReply