?

Log in

No account? Create an account
La IWAMOTO 2007 Turniro... - Go-Ludantoj [entries|archive|friends|userinfo]
Go-Ludantoj

[ website | Interaktiva Vojo al Goo ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

La IWAMOTO 2007 Turniro... [May. 25th, 2007|10:48 am]
Go-Ludantoj

goludo

[kinnerc]
Cxu iu cx-tie ludas en la IWAMOTO 2007 Turniro?

Mi estas jxus interesita.
linkReply

Comments:
[User Picture]From: goulo
2007-05-25 05:04 pm (UTC)
Ne, sed mi deziras ke mi estus ludanta en ĝi! Bedaŭrinde mi nur ĵus eksciis pri ĝi dank' al via mesaĝo. :)
(Reply) (Thread)