?

Log in

No account? Create an account
Turnira antaŭanonco - Go-Ludantoj [entries|archive|friends|userinfo]
Go-Ludantoj

[ website | Interaktiva Vojo al Goo ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Turnira antaŭanonco [Sep. 20th, 2007|08:20 pm]
Go-Ludantoj

goludo

[flosante]
En proksima tempo startos turniro por go-komencantoj ĉe DGS;
kutime turniroj de la serio pasadis ruse.De ĉi foje la aranĝo havas ŝancon iĝi ankaŭ esperantlingva. Okaze de partopren-deziro antaŭanoncu vin. PM-ĝu.
linkReply