?

Log in

No account? Create an account
Bonvenon al la komunumo de Go-ludantoj! Se vi neniam ludis goon… - Go-Ludantoj — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Go-Ludantoj

[ website | Interaktiva Vojo al Goo ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jul. 11th, 2006|10:59 am]
Go-Ludantoj

goludo

[amuzulo]
Bonvenon al la komunumo de Go-ludantoj! Se vi neniam ludis goon antaŭe, mi forte rekomendas ke vi legu la Interactiva Vojo al Goo. Se vi jam ludas, mi rekomendas ke vi aliĝu al la ĉambro, Social->Esperantejo ĉe la Kiseido Go-Servilo. Por tiuj kiuj volas ludi goon retpoŝte, mi rekomendas la Draka Go-Servilo. Ĉi tie ni povos aranĝi eventojn en KGS kaj lokajn go-semajnfinojn.
linkReply